Hållbarhet

Vår hållbarhetsresa

För oss är hållbarhet både ett ansvar och en möjlighet. Våra produkter
kommer från en förnybar källa, har lång livslängd och hög kvalitet.
Resursutnyttjande och återanvändning har vi med oss redan
i designfasen. Vårt ansvar för miljön är tydligt, liksom hälsa och
säkerhet hos såväl våra medarbetare som hos våra leverantörers
medarbetare. Att vi finns på mindre orter ger oss möjligheten till
att ta ett större socialt ansvar.
Genom att tydligare fokusera på hållbarhet ser vi en mängd
möjligheter – för miljön, för våra medarbetare och för samhället!

Hållbarhetsredovisning 2019

Läs vår hållbarhetsredovisning här

 

Nedladdningsbar pdf sv
Hållbarhetsredovisning.pdf

Nedladdningsbar pdf dk
Bæredygtighedsrapport. pdf

 

Våra huvudpelare och strategiska initiativ

Cirkulär design

Med cirkulär design menar vi design som möjliggör åter­ användning av produkten. I designfasen fokuserar vi på materialval och resurseffektivitet samt förebyggande åtgärder för längre livslängd och aktiviteter för att öka separerbarheten.

Reducera CO2e utsläpp

Vi har alla ett ansvar i arbetet med att begränsa utsläppen och den globala temperaturhöjningen. För att förstå våra CO2e ­utsläpp påbörjade vi 2018 en utförlig mätning av våra utsläpp av växthusgaser, hos samtliga affärsenheter. Vi har mätt, analyserat och internt kommunicerat våra CO2e­ utsläpp, både utifrån verksamheterna och utifrån livscykelanalyser av våra produkter. Därmed har vi fått en ökad medvetenhet i hela koncernen samt identifierat och genomfört åtgärder.

När ett kök, ett badrum eller en förvaringslösning finns i våra kunders hem är vår förhoppning att de används och vårdas väl under en lång tid. På det sättet sparas resurser och vi ser därför att hög kvalitet är ett av våra viktigaste bidrag till att minska miljöbelastningen.

Vår produktion och alla delar av vår värdekedja har en miljöpåverkan som vi vill minimera. De livscykelanalyser som vi har gjort ger oss kunskap om klimat­ och miljöbelast­ningen från utvinning av råvaror, energianvändning under förädling, transporter, våra egna produktionsanläggningar, användningsfasen och sluthanteringen. Därmed har ett antal områden identifierats där vi ser tydliga förbättrings­ möjligheter och flera aktiviteter har redan påbörjats.

Alla affärsenheter har ett flertal aktiviteter i gång för ytterligare minskad klimatpåverkan. Tydligare krav på gröna transporter med lägre utsläpp, byte till förnybar el och energi, energisnål belysning och interna utbildningar för att öka kunskapen hos medarbetarna är några åtgärder som är början på vårt arbete med att minska vårt klimatavtryck.

Hållbart skogsbruk

Med hållbart skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngrings­ kapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

Våra kök och badrum är till stor del byggda av trä, till stommar, luckor, lådor och bänkskivor. Träd binder koldioxid när de växer och det fortsätter vara bundet i materialet så länge det inte bränns upp eller förmultnar, vilket gör att trä är en hållbar råvara. Samtidigt är avverkning av skog en av vår tids globala utmaningar. En del i vår strategi är att inköpen av träprodukter ska komma från hållbart skogs­ bruk ur såväl miljömässig som social synvinkel. För att känna oss trygga med att skogen är hållbart odlad och avverkad fokuserar vi nu på att i full utsträckning köpa certifierat trä. Valda certifieringar är FSC och PEFC.

Ansvarsfulla inköp

Vi fokuserar på en transparant och hållbar försörjningskedja avseende såväl medarbetare som miljö och samhälle. Att säkerställa ansvarsfulla inköp är mycket viktigt för oss.
Vi har analyserat vår värdekedja för att identifiera risker för bristande arbetsförhållanden, brott mot mänskliga rättigheter samt korruption. Vi bedömer riskerna som relativt låga då mer än 98 procent av våra leverantörer finns i Europa och de står för drygt 99 procent av inköpsvolymen.

De länder som vi handlar med där vi har identifierat högst risk gällande arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter står sammanlagt för mindre än en procent av vår inköpsvolym.

Transparant kommunikation

Med transparent kommunikation menar vi att vi ska fort­ sätta kommunicera på ett ärligt och transparent sätt, såväl internt som externt och vi ska ta vårt ansvar för att dela kunskap och medvetenhet gällande hållbara val.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, här och nu samt för kommande generationer, oavsett relation till oss – medarbetare, samarbetspartner, leverantör, kund, samhällsmedborgare eller annan intressent.

Vårt hållbarhetsarbete under 2019 har gett oss värdefulla kunskaper så att vi framöver, i ännu större utsträckning, ska kunna hjälpa våra kunder att göra kloka och hållbara val.

Medarbetarens engagemang

Våra medarbetares engagemang är helt avgörande för att lyckas med vår affärsidé ”Vi skapar spännande hemmiljöer åt alla”. För att få medarbetarnas engagemang fokuserar vi på ansvarsfullt ledarskap, liksom byggandet av en inspirerande och respektfull företagskultur där ledarskapet präglas av samarbete, målstyrning och en genuin vilja att få våra medarbetare att stärkas och utvecklas, som en del i ett vinnande team.

En hälsosam och säker arbetsmiljö är en självklarhet och lika viktigt är jämlikhet och rättvisa samt jämställd­ hetsfrågor, exempelvis fördelningen mellan män, kvinnor och etnicitet i syfte att nå en bra balans.

Ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör

För oss är det av yttersta vikt att vi agerar ansvarsfullt både gentemot våra medarbetare liksom i de lokala samhällena och globalt. Vi är stora arbetsgivare på mindre orter, vilket gör att vi har en betydelsefull roll utifrån arbetsplatstillfällen och samhällsmässiga aspekter.