Vår hållbarhetsresa

För oss är hållbarhet både ett ansvar och en möjlighet

/

Vi strävar efter att bidra till en hållbar utveckling

Våra produkter kommer främst från trä vilket är en förnybar råvara, har lång livslängd och hög kvalitet. Det innebär att vi värnar om hållbarhet och jordens resurser. Utifrån vår värdekedja, riskanalyser och produktlivscykelanalyser vet vi vilken påverkan och vilka möjligheter till förbättringar vi har. Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi som knyter an till fyra av FN’s globala hållbarhetsmål, med strävan att i ännu högre utsträckning bidra till en hållbar utveckling.

 

Vår Hållbarhetsstrategi illustrerar vi med ett träd, där trädets grenar symboliserar strategins tre huvudområden som detaljeras ytterligare i totalt sju strategiska hållbarhetsinitiativ som samlat utgör de väsentligaste områdena där vi har tydligast förbättringsmöjligheter och där våra aktiviteter ger störst effekt. Konkreta mål har fastställts och flertalet aktiviteter är både igång och planerade.

 

Vi vet vart vi vill nå och med vår strategi har vi formulerat vår resa dit.

För att se detta innehåll måste du ändra dina cookieinställningar.

Våra tre hållbarhetspelare

Optimera vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att minimera materialanvändningen, reducera kemikalier samt öka möjligheten till cirkularitet genom tex återanvändning och återvinning. Att minska vårt klimatavtryck i hela värdekedjan är prioriterat.

Stärka människors hälsa
och välmående

Vi strävar efter att göra det möjligt för våra anställda att nå sin fulla potential, som en del i ett vinnande team, i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Att vara ”A great place to work”, ta vårt ansvar som en viktig arbetsgivare och vara en god samhällsaktör är mycket viktigt för oss.

Främja respektfull affärsetik

Att främja respektfull affärsetik betyder för oss att vi värnar om medarbetarnas rättigheter, uppmuntrar ärlighet och delaktighet samt arbetar för att motverka diskriminering, mutor, korruption och barnarbete.

/

Cirkulär design

Ambition 2030:

>95 % av våra produkter är möjliga att materialåtervinna samt 95 % av våra produkter ska uppfylla KPI’n för cirkulär design

 

Mål 2025:

>90 % av våra produkter är möjliga att materialåtervinna samt ny KPI för cirkulär design implementerad

 

Status 2023:

>98 % av våra produkter är återvinningsbara, inklusive energiåtervinning och 98 % återvinningsbarhet av vitvarorna

Reducera CO₂e-utsläpp

Ambition 2030:

CO₂e < 2 350 ton (-70 % vs 2018), scope 1 och 2 samt -20 % scope 3, enligt GHG

 

Mål 2025:

CO₂e < 3 950 ton (-50 % vs 2018), scope 1 och 2 samt full beräkning genomförd av scope 3, enligt GHG

 

Status 2023:

CO₂e 2 723 ton (-66 % vs 2018), scope 1 och 2

 

Sedan 2018 har vi reducerat våra CO₂e-utsläpp med -66 procent, en fantastisk resa som till stor del beror på 100 procent förnybar el samt övergång till förnybar energi som uppvärmning och biodrivmedel i våra egna transporter. Analys av scope 3 har hittills genomförts främst via de produktlivscykelanalyser som gjorts och adresseras bl a genom arbete med transportlösningar, leverantörsdialoger och produktinnehåll. Under 2024 kommer full beräkning av scope 3 att göras.

Hållbart skogsbruk

Mål & status 2023:

100 % certifierat trä i våra produkter

 

Sedan 2019 är det centralt i Ballingslöv Internatio­nals hållbarhetsstrategi att endast köpa träråvara som har sitt ursprung från antingen FSC- eller PEFC-certifierad skogsråvara. 2022 uppnådde vi vårt mål, 100 % av våra träbaserade produkter kommer från certifierad skogsråvara. Certifierat trä innebär hållbart skogsbruk, vilket betyder att återplantering sker, biologisk mångfald bevaras och goda arbetsförhållanden säkerställs.

Våra hållbarhetsredovisningar

I vår Hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår hållbarhetsstrategi, våra aktiveter och mål.

Vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

 

rapportera ett visselblåsarärende

 

Eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

 

För mer information om:

 

Vår visselblåsartjänst, vad som kan rapporteras, vad som

inte ska rapporteras samt ärendehanteringsprocessen

Whistleblowing Guideline

 

Våra etiska riktlinjer

Code of Conduct

 

Vår Whistleblower Policy (inkl data privacy)

Whistleblower Policy

 

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (”WhistleB”). Systemet är helt fristående från vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan meta-data.

Vill du prata mer hållbarhet?

Kontakta Marie Webrant, huvudansvarig för hållbarhetsarbetet inom Ballingslöv International koncernen.

 

Marie Webrant
Group Finance & Sustainability Director

 

Mobil: + 46 733 67 08 05
marie.webrant@ballingslov.se

/